Image héro
Tournoi

Règles

Tournament Rules

1. Rules. The tournament will be played according to the rules of the IHF (International Handball Federation) and the NHV (Dutch Handball Federation). DFS Arnhem has obtained permission from the NHV for the organization of this tournament. DFS Arnhem has installed a tournament commission, which is responsible for the execution of the entire tournament.

2. Arbitration. The matches will be held under supervision of official NHV referees, or members of other participating countries.

3. Team leader. Every team must be accompanied by a teamleader over the age of 18 years. His or her name, address and date of birth must be mentioned on the player list. The teamleader is responsible for the behavior of the players, both in the sports accommodation and other accommodations which are at the disposal of the teams.

4. Categories/Dispensation. W-O/M-O = ladies/men all ages G19/U19 = ladies/men under 19, born on or after January 1st 2005 G17/U17 = ladies/men under 17, born on or after January 1st 2007 G15/U15 = ladies/men under 15, born on or after January 1st 2009 G13/U13 = ladies/men under 13, born on or after January 1st 2011. Prior to the start of the tournament, the teamleader must provide the players list to the tournament secretariat. This list must contain the name, date of birth and the number of each player. All players are obligated to have an official identity card, which has to be presented on request at any given moment.

 5. Playing time. Category Preliminary Finales U/G19-U/G17-U/G15/ U/G13/Ladies/Men 1 x 20 min. 1 x 20 min Time between matches: 5 minutes Beginning and start of each match: central signal.

6. Placing. a) Results. Standings will be determined by the number of points. Points will be awarded as follows: Win 2 points, draw 1 point, loss 0 points. In case of multiple teams with an equal number of points, the standing will be determined as follows: 1. Goal difference 2. Number of goals scored 3. Score of mutual match 4. Penalty shots, in accordance with IHF rules. b) Second Round. In case of a draw, penalty shots will be taken, in accordance with IHF rules. Arnhem Handbal Cup 2024 – Tournament rules DFS Arnhem 2 c) Finals. In case of a draw, penalty shots will be taken, in accordance with IHF rules.

7. Match. Prior to the match, the teamleader will present the player list to the referee, including extra players and a maximum of 4 officials. For every match, a maximum of 14 players (including extra players) is allowed.

8. Ball. The first mentioned team is responsible for the ball to be played with (no toss).

9. Team colours. If before a match the referee concludes that there is not enough difference between the colours of the two teams, the first called team is obliged to play the match in jerseys of a different colour.

10. Disciplinary sanctions. After 3 yellow cards given to a team, every next similar foul will be sanctioned with a 2 minute time penalty for the concerning player. If a player is sanctioned with a red card, or three 2 minute time penalties, the player is banned for the remainder of the concerning match. The team will continue the match with 1 player less for the duration of 2 minutes. Depending on the nature of the foul, the tournament commission can decide to ban the player for the remainder of the tournament. All reports of misconduct will be sent to the Dutch Handball Federation by DFS Arnhem, who will forward these reports to the concerning national federations. All results of a team will be voided, if: - The team fails to be present at the start of the match without a valid reason; - The team contains an uneligible player; - The referee decides to discontinue the match due to the misconduct of the players.

11. Protests. Protests concerning decisions of the referees will not be taken into consideration. The tournament commission decides on all affairs which are not mentioned in these tournament rules. The decision of the tournament commission is final.

12. Schedule. The tournament commission has the right to change the tournament schedule in case of unforeseen circumstances.

13. Competition table. Members and volunteers of DFS Arnhem will sit behind the competition table. If they are not there, the first called team of the past match has to take place behind the competition table.

14. Resin. The use of resin is prohibited during this tournament. When determining the use of resin the relevant team will be excluded for the rest of the tournament. Arnhem Handbal Cup 2024 – Tournament rules DFS Arnhem 3

15. Alcohol and drugs. Drinking alcohol is only allowed in the restaurant after all own matches have been played. It is not allowed to take your own alcohol into the sporting accommodation. Using drugs is prohibited.

16. Liability. The participating clubs are responsible for an appropriate insurance for their players. DFS Arnhem and Euro Sportring cannot be held responsible for personal injuries or loss or theft of private properties by the participants.

 

17. Fair Play Cup. In each category there is a Fair Play Cup fort the team with the less penalties (yellow/red/blue cards). A time penalty means thereby the same as a yellow card.

 

Toernooi reglementen 

1. Reglement. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de I.H.F. en het reglement van het N.H.V. DFS Arnhem heeft de benodigde toestemming tot het houden van het toernooi van het N.H.V. DFS Arnhem stelt een toernooicommissie samen die verantwoordelijk is voor de gehele toernooiuitvoering.

2. Arbitrage. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij het NHV dan wel van een sportbond uit een van de deelnemende landen..

3. Teamleider. Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn of haar naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.

4. Categorieën/Dispensatie. W-O/M-O = dames/heren senioren G19/U19 = dames/heren onder 19 (A-jeugd), geboren op en/of na 1 januari 2005 G17/U17 = dames/heren onder 17 (B-jeugd), geboren op en/of na 1 januari 2007 G15/U15 = dames/heren onder 15 (C-jeugd), geboren op en/of na 1 januari 2009 G13/U13 = dames/heren onder 13 (D-jeugd), geboren op en/of na 1 januari 2011 De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per spelersnaam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het toernooisecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs, dat op elk moment getoond moet kunnen worden.

5. Speelduur. Categorie Voorrondes Finales U/G19-U/G17-U/G15/ U/G13/Dames/Heren 1 x 20 min. 1 x 20 min Wisseltijd tussen wedstrijden: 5 minuten Gezamenlijk beginsignaal en gezamenlijk eindsignaal.

6. Plaatsing. a) Wedstrijden. De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven: winst 2 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald: 1. doelsaldo 2. hoogste aantal gescoorde goals 3. uitslag onderlinge wedstrijd 4. Strafworpen volgens regels van de I.H.F. b) Vervolgronden. Bij gelijkspel worden strafworpen genomen volgens de regels van de I.H.F. Arnhem Handbal Cup 2024 - Toernooireglement DFS Arnhem 2 c) Finales. Bij gelijkspel worden strafworpen genomen volgens de regels van de I.H.F.

7. Wedstrijd. Voor de wedstrijd overhandigt de teamleider de scheidsrechter de spelerslijst inclusief reservespelers en maximaal 4 officials. Per wedstrijd zijn inclusief reservespelers maximaal 14 spelers inzetbaar.

8. Wedstrijdbal. De eerstgenoemde vereniging is verantwoordelijk voor de wedstrijdbal en begint ook (geen toss).

9. Teamkleuren. Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

10. Disciplinaire maatregelen. Na 3 uitgedeelde gele kaarten per team, volgt bij een volgende overtreding van dien aard een 2-minuten straf voor de betreffende speler. Indien een speler een rode kaart krijgt of 3 keer een twee-minutenstraf, is deze voor de betreffende wedstrijd uitgesloten. Het betreffende team speelt gedurende 2 minuten met 1 speler minder. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de toernooicommissie besluiten een speler voor het gehele toernooi uit te sluiten. Alle rapporten over wangedrag zullen door DFS Arnhem naar de nationale handbalbond worden gestuurd, die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden. Alle resultaten van een team worden ongeldig verklaard, indien: - het team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is; - het team met een niet-gerechtigde speler uitkomt; - door wangedrag van de spelers de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken.

11. Protesten. Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. De toernooicommissie besluit over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend.

12. Wedstrijdprogramma. De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.

13. Wedstrijdtafel. De bezetting wordt gedaan door vrijwilligers van DFS Arnhem. Indien deze niet beschikbaar zijn, neemt het eerst genoemde team van de vorige wedstrijd zitting achter de wedstrijdtafel.

14. Harsgebruik. Arnhem Handbal Cup 2024 - Toernooireglement DFS Arnhem 3 Harsgebruik is NIET toegestaan tijdens het toernooi. Bij vaststelling van het gebruik van hars volgt uitsluiting van het betreffende team voor de rest van het toernooi.

15. Alcohol en verdovende middelen. Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan in het restaurant nadat alle wedstrijden van het betreffende team gespeeld zijn. Het gebruik van zelf meegebrachte alcohol en het gebruik van verdovende middelen is NIET toegestaan.

16. Aansprakelijkheid. De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. DFS Arnhem en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.

17. Fair Play Cup. In elke categorie wordt een Fair Play Cup uitgereikt aan het team met de minste straffen (gele/rode/blauwe kaarten). Tijdstraffen staan gelijk aan een gele kaart.

 

Turnierregeln

1. Reglement. Die Spiele werden gemäß den Vorschriften der IHF (Internationalen Handball Federation) und der Satzung des NHV (Niederlndischen Handball Verband) abgehalten. DFS Arnhem ist Turnierveranstalter und hat die erforderliche Genehmigung zur Turnieraustragung von dem NHV erhalten. DFS Arnhem hat eine Turnierkommission einberufen, die für die gesamte Turnierabwicklung verantwortlich ist.

2. Schiedsrichter. Die Spiele werden von Schiedsrichtern, angeschlossen beim NHV, geleitet oder von Schiedsrichter angeschlossen bei Auslandische Verbände..

3. Teamleiter. Jede Mannschaft muß begleitet sein von einem Teamleiter, älter als 18 Jahre. Dessen Name, Adresse und Geburtsdatum sind auf der Spielerliste zu erwähnen. Der Teamleiter ist verantwortlich für das Benehmen der Spieler, nicht nur am Sportgelände sondern auch an anderen Aufenthaltstellen die den Teilnehmern zur Verfügung stehen..

4. Kategorien/Ausnahmeregelung. W-O/M-O = Damen/Herren, alle Altersstufen G19/U19 = Damen/Herren unter 19 Geboren am/nach 1. Januar 2005 G17/U17 = Damen/Herren unter 17 Geboren am/nach 1. Januar 2007 G15/U15 = Damen/Herren unter 15 Geboren am/nach 1. Januar 2009 G13/U13 = Damen/Herren unter 13 Geboren am/nach 1. Januar 2011 Vor Turnieranfang muß der Teamleiter eine Spielerliste, auf der pro Spieler Name, Geburtsdatum und Rückennummer erwähnt sind, beim Turniersekretariateinreichen. Alle Spieler müßen im Besitz sein von einem offizielen Personalsausweis, der zu jedem Moment vorzulegen ist.

5. Spieldauer. Kategorien Vorrunden Endspiele U/G19-U/G17-U/G15/ U/G13/Dames/Heren 1 x 20 min. 1 x 20 min Wechselzeit zwischen Spielen: 5 Minuten Gemeinsames Anfangsignal und gemeinsames Schlusssignal.

6. Rangliste. a) Spiele. Die Rangliste wird festgestellt auf Grundlage der Anzahl Punkte. Die Punkte werden wie folgt zugeteilt: Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und Verlust 0 Punkte. Falls mehrere Mannschaften punktgleich geendet sind, wird die Rangliste wie folgt festgestellt: 1. Tordifferenz 2. die meist erzielten Tore 3. das Ergebnis der direkten Begegnung 4. Siebenmeterwerfen laut den Regeln der IHF. b) Zwischenrunde. Bei Unentschieden erfolgt ein Siebenmeterwerfen nach den Regeln der IHF. Arnhem Handbal Cup 2024 - Turnierreglement DFS Arnhem 2 c) Endspiele. Bei Unentschieden erfolgt ein Siebenmeterwerfen nach den Regeln der IHF.

7. Spiele. Vor jedem Spiel übermittelt der Teamleiter dem Schiedsrichter eine Spielerliste worauf auch die Ersatzspieler und maximal 4 Betreuer eingetragen sind. Pro Spiel sind 14 Spieler, inklusiv Ersatzspieler, einsatzfähig.

8. Ball. Der Erstgenannte Mannschaft ist für den Spielball verantwortlich und startet auch (kein Wurf).

9. Farben der Verein. Jeder Verein soll ein sich deutlich von den Vereinsfarben unterscheidendes Ersatztrikot mitbringen. Wenn vor Spielanfang der Schiedsrichter entscheidet, daß die Vereinsfarben der Mannschaften sich zu viel gleichen, so soll der erstgenannte Verein im Ersatztrikot spielen.

10. Disziplinarmaßnahmen. Nach 3 ausgegebenen gelben Karten pro Mannschaft, erfolgt bei einer folgenden Tätlichkeit dieser Art eine Zweiminutenstrafe für den betreffenden Spieler. Wenn ein Spieler eine rote Karte oder 3 Mal eine Zweiminutenstrafe erhält, ist dieser Spieler für das betreffende Spiel gesperrt. Abhängig von der Art der Tätlichkeit, kan die Turnierleitung einen Spieler der vom Platz verwiesen ist, für das ganze Turnier sperren. Alle Berichte bezüglich Fehlverhalten werden vom DFS Arnhem an den NHV geschickt, der diese Berichte an die diesbezüglichen anderen nationalen Verbände weiterleiten wird. Alle Ergebnisse einer Mannschaft werden für ungültig erklärt, falls: - die Mannschaft ohne wichtigen Grund nicht rechtzeitig beim Spiel anwesend ist; - die Mannschaft mit einem nicht berechtigten Spieler gespielt hat; - der Schiedsrichter den Beschluß fasst das Spiel wegen schlechtem Benehmen der Spieler abzubrechen.

11. Einsprüche. Falls ein Spieler vom Platz verwiesen worden ist oder eine Verwarnung bekommen hat, wird der Schiedsrichter die Turnierkommission sofort nach dem Spiel darüber in Kenntnis setzen. Die Turnierkommission entscheidet über Sachen die nicht in diesem Reglement genannt sind. Dieser Entscheidung ist bindend.

12. Spielplan. Der Turnierausschuß hat das Recht den Spielplan im Falle von unvorhergesehenen Umständen abzuändern.

13. Spieltisch. Mitglieder DFS Arnhem sitzen am Spieltisch. Wenn sie nicht da sind, ist die Erstgenannte Mannschaft des voriges Spiel verantwortlich fur die Bestezung der Spieltisch.

14. Klebemittel. Der Gebrauch von Klebemittel ist verboten in diesem Turnier. Arnhem Handbal Cup 2024 - Turnierreglement DFS Arnhem 3 Wird die Verwendung von Klebemittel festgestellt, wird die betreffende Mannschaft vom restlichen Turnier ausgeschlossen.

15. Alcohol und Drogen. Daß trinken von Alcohol is nur gestattet im Restaurant, jedoch erst nach Ende der eigener Spiele. Eigener mitgebrachter Alcohol darf nicht getrunken werden. Drogen sind verboten.

16. Haftung. Die teilnehmenden Vereine sind selber verantwortlich für eine angemessene Versicherung der Spieler. DFS Arnhem und Euro-Sportring haften nicht für Personenschaden und Sachbeschädigung bzw. das Abhanden-kommen von Besitztümern der Teilnehmer.

17. Fair Play Cup. In jeden Kategorie gibt es eine Fair Play Cup für die Mannschaft die am wenigsten bestrafft worden ist (gelbe/rote/ blaue Karten). Eine Zeitstrafe ist gleich wie eine gelbe Karte.


Tournoi sponsorisé par